Thông tin - thông báo
Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019

Người đăng: Bùi Dũng Ngày đăng: 22:12 | 04/01 Lượt xem: 16545

ĐẢNG ỦY XÃ TRÀ NAM

     CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ NAM

                  

Số:  02-KH/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                

        

              Trà Nam, ngày   4   tháng 1  năm 2019

                                   KẾ HOẠCH

Về triển khai thực hiện việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019


          Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Nam Trà My, Đảng ủy xã Trà Nam, Chi bộ trường PTDTBT THCS Trà Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 chủa Bộ Chính trị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Triển khai trong chi bộ và toàn thể nhà trường về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập chuyên đề năm 2018:  “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

          - Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 và thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, mỗi CB,GV,NV trong việc truyền thụ tri thức, giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường.

          - Chú trọng học tập gắn với làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực; tiếp tục thực hiện chi trương, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về triển khai thực hiện mô hình: Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo.

2. Yêu cầu

- Phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện của những năm trước, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động của CB,GV,NV trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát hiện, nhân rộng và làm tốt công tác tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong toàn trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc gắn với thực hiện nhiệm vụ giản

II. NỘI DUNG ĐẨY MẠNH  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.

- Triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ".; gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt đến hết 2019; tổ chức thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, hội đồng sư phạm theo hướng dẫn của cấp trên.

- Sau học tập cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên viết bổ sung nội dung chuyên đề  năm 2019 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào kế hoạch làm theo.

- Thời gian triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019: Thời gian hoàn thành trong tháng 2/2019.

 - Thời gian viết bổ sung vào kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân đọc trước Hội đồng sư phạm, hoàn thành cuối tháng 2/2019.

2. Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các đoàn thể và hội đồng sư phạm nhà trường

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ bộ môn, các đoàn thể trong nhà trường bằng cách xây dựng kế hoạch và tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề (02 lần/năm) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó tập trung chuyên đề về “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; nghiêm túc phê bình việc làm thiếu gương mẫu, vô trách nhiệm, gây mất đoàn kết…

- Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm hoặc còn yếu, xây dựng kế hoạch khắc phục, giải quyết.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống các loại tội phạm xâm nhập vào nhà trường như ma túy, bạo lực học đường…

* Thời gian thực hiện: Xuyên suốt năm 2019.

3. Tiếp tục thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

- Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhất là cán bộ quản lý, trưởng các đoàn thể phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện.

- Tiếp tục triển khai kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong học sinh và giáo viên vào tiết chào cờ hàng tuần.

* Thời gian thực hiện từ tháng 3/2019 đến hết năm 2019.

4. Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh, cán bộ, giáo viên

Tổ Xã Hội căn cứ chương trình sách giáo khoa do Bộ GDĐT ban hành, nội dung tập huấn giảng dạy về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng chương trình thực hiện.

* Thời gian thực hiện lồng ghép trong quá trình giảng dạy nhất là môn giáo dục công dân.

5. Tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống CB,GV,NV và học sinh theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 -Tổng phụ trách Đội xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trên cơ sở kế hoạch của nhà trường. Cần chú ý một số điểm sau:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả các việc làm tử tế trong học sinh như “…Nhặt của rơi trả lại, giúp đỡ nhau trong học tập, yêu thương, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, không gây gỗ, đánh nhau...” chú ý thực hiện Nội quy, quy chế đã đề ra đầu năm học.

- Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xung kích, tuyên truyền phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

6. Xây dựng, nhân rộng và thực nhiện có hiệu quả các mô hình hay, việc làm tốt trong học tập và làm theo tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và các phong trào thi đua khác trong nhà trường

- Đưa tiết chào cờ đầu tuần gắn với nhiều hoạt động phong phú, có sức thu hút như “Học sinh nói giáo viên nghe, giáo viên nói học sinh nghe”; Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả các câu lạc bộ trong nhà trường.

- Năm 2019 nhà trương triển khai ít nhất một mô hình làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” phù hợp, thiết thực.

- Tổ chức thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các khối lớp vào tháng 5/2019 nhằm giáo dục , tuyên truyền trong toàn thể học sinh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong nhà trường.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

- Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm theo hướng dẫn của cấp trên như ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…..

- Giao BCH CĐ tuyên truyền và xây dựng các mô hình việc làm tốt trong cán bộ, giáo viên, tổng phụ trách Đội TNTP HCM xây dựng các mô hình việc làm tốt trong Đội viên, và đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng kịp thời.

8. Công tác kiểm tra, khen thưởng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2019; việc triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xem đây là công việc kiểm tra thường xuyên hàng năm của nhà trường.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Sau học tập từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bổ sung kế hoạch của tập thể, bản đăng ký phấn đấu tu dưỡng của cá nhân năm 2019 về nội dung  “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ".

- Tổ chức thảo luận trong sinh hoạt tổ chuyên môn, cuộc họp HĐSP về kế hoạch đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân.

 - Kế hoạch đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân lưu tại văn thư của nhà trường, kế hoạch chung của nhà trường nộp về phòng GD&ĐT 01 bản, Đảng ủy xã 01 bản, Chi bộ trường 01 bản.

Nơi nhận:

 -Đảng ủy xã (để b/c);

- BGH, BCH CĐ, các Tổ CM (để t/h);

- Lưu: HSCB.

             TM/CHI BỘ

           BÍ THƯ

         Đã ký       

            Bùi Dũng            

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT THCS Trà Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02356540299