Thông tin - thông báo
Chi tiết tin

Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2019

Người đăng: Bùi Dũng Ngày đăng: 22:10 | 04/01 Lượt xem: 12022

ĐẢNG ỦY XÃ TRÀ NAM                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ NAM

                   

 Số:  01-KH/CB                                      Trà Nam, ngày  4  tháng 1 năm 2019

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHI BỘ NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Những thuận lợi, khó khăn

a. Thuận lợi:

      - Đảng viên, các đồng chí Cán bộ giáo viên công nhân viên trong Chi bộ có trình độ được đào tạo chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, có vốn kiến thức đạt chuẩn và vượt chuẩn so với yêu cầu của ngành GD&ĐT hiện nay.

      - Cơ sở vật chất lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị và đầu tư, từng bước đáp ứng được nhu cầu Giáo dục.

     - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Trà Nam, ngành giáo dục, Chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động, thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục từng bước có hiệu quả. Tập thể Chi bộ đã tập trung sức mạnh đoàn kết của lực lượng lao động tri thức, đã lãnh đạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Cán bộ đảng viên có kinh nghiệm về quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác Giáo dục trong nhà trường.

     - Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở Địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục ở nhà trường.

       b. Khó khăn:        

       - Sự quan tâm của phụ huynh đối với việc học của con em còn hạn chế, khả năng tiếp thu của học sinh miền núi còn chậm.      

       - Công tác phát triển đảng trong nhà trường còn khó khăn do đội ngũ giáo viên, nhân viên mới nhiều, ít năm công tác, đảng viên thường xuyên luân chuyển công tác trong và ngoài huyện.

          2. Tình hình Chi bộ năm 2019

      - Chi bộ trường PTDTBT THCS Trà Nam thực hiện dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ của Đảng ủy xã Trà Nam; thực hiện sự chỉ đạo và phối hợp công tác của các cơ quan, ban ngành cấp trên.

     - Tổng số đảng viên chi bộ tính đến ngày 31/12/2017 là  05 đảng viên.

        Trong đó: Đảng viên chính thức là: 5 đ/c. Đảng viên nữ là: 1 đ/c.

       - Số đảng viên trong nhà trường: 7 đảng viên/17 CBGV-NV, tỷ lệ đảng viên trong nhà trường là 41,2%.

* Kết quả đánh giá xếp loại TCCSĐ, ĐV năm 2018:

           - Chi bộ: Đạt chi bộ TSVM, được Đảng ủy xã Trà Nam khen thưởng.

           - Đảng viên: HTXSNV: 1 đ/c, HTTNV: 4 đ/c.

*Kết quả phát triển Đảng viên năm 2018: Công nhận chính thức 03 đ/c đảng viên. Đang làm hồ sơ phát triển 01 đảng viên mới.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

            1. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 34/CT – TW về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.Tiếp tục Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16-4-2013 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025”.

            2. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Thực hiện Chỉ thị của Ngành về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

         3. Chú trọng công tác phối hợp với các ban ngành Đoàn thể, chính quyền địa phương, hội phụ huynh để huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm duy trì kết quả công tác phổ cập Giáo dục.

        4. Tham mưu với chính quyền Địa phương và Ngành về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBGV-NV. Tuyên truyền xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu chống mê tín dị đoan.

        5. Đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ hàng năm, thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ Đảng, quan tâm chăm lo đến công tác phát triển Đảng trong chi bộ nhà trường. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục nhằm đưa giáo dục tại địa phương ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Trong năm 2019 phấn đấu kết nạp được từ 1-2 đảng viên.
          6. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do ngành Giáo dục&Đào tạo và các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể phát động. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2018- 2019 và học kỳ I năm học 2019-2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm dựa trên Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các mặt hoạt động và nhiệm vụ chính:

      - Chỉ đạo các tổ chức, bộ phận trong nhà trường thực hiện tốt công tác duy trì và hoạt động có chất lượng của trường chuẩn quốc gia đã được công nhận.

      - Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

      - Quản lý tốt công tác bán trú học sinh, chăm lo đảm bảo đời sống học sinh theo chế độ quy định.

      - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức và xây dựng Đảng.

     - Triển khai thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16-4-2013 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

8. Thực hiện tốt công tác tham gia xóa nghèo theo chỉ đạo của UBND huyện và UBND xã Trà Nam. Phấn đấu cuối năm 2019 giúp thoát nghèo đạt 5 hộ/16 hộ được phân công giúp đỡ, đạt tỷ lệ: 31,25%.

II. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU CỤ THỂ TRONG NĂM 2019

          1. Tiếp tục chỉ đạo Chính quyền và các tổ chức Đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2018- 2019 và học kỳ I năm học 2019- 2020
         a.  Công tác duy trì sĩ số học sinh:

- Vận động, duy trì đến cuối năm học đạt 99-100%.

- Chỉ tiêu duy trì sĩ số: Bỏ học  ≤ 1% . Huy động học sinh ra lớp học kì I năm học 2019-2020 đạt 100%.
         b.  Chất lượng giáo dục năm học 2018- 2019:

          - Đối với cá nhân cán bộ giáo viên, công nhân viên: GVG cấp trường:  7-8 đ/c; GVDG cấp huyện: 4-5 đ/c.

           - Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể Lao động xuất sắc.          

           - Công đoàn trường: Đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

           - Đối với học sinh :

                + Học sinh lên lớp thẳng trên 98-100%, học sinh lưu ban dưới 2%.

                + Học sinh lớp 9 được xét công nhận TNTHCS đạt 100%.

                + Duy trì sĩ số: 99-100%.

          - Học lực: Loại giỏi: 5% trở lên; Loại Khá: 36% trở lên; Loại Yếu kém không quá 5%.

          - Hạnh kiểm : Loại Khá-tốt: 90% trở lên; Loại yếu không quá 2%.

          - Tỷ lệ bỏ học không quá 1%, tỷ lệ lưu ban không quá 3%.

          - Trong năm học có học sinh đạt giải Thi HSG các môn văn hóa và giải TDTT.

          - Liên đội đạt Xuất sắc tiêu biểu.

          - Các tổ chức, bộ phận trong nhà trường đều được đánh giá, xếp loại tốt.

          - Duy trì tốt hoạt động của trường đạt chuẩn quốc gia.

          c. Chỉ tiêu thi đua năm học 2018-2019:
           
* Cá nhân:  Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01 đ/c.Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 02 đ/c. Lao động tiên tiến:  11-12 đ/c.

           * Tập thể :

          - Đơn vị trường :  Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          - Công đoàn trường: Đạt danh hiệu công đoàn VMXS.

          - Chi bộ năm 2019: TSVM, Đề xuất Đảng ủy, Huyện ủy khen thưởng.

          - Liên đội: Liên đội xuất sắc tiêu biểu cấp huyện.

d. Về xây dựng cơ sở vật chất, tài chính:

        - Tham mưu các cấp tiếp tục  đầu tư CSVC, trang thiết bị theo hướng đầy đủ,hiện đại, đạt  chuẩn quốc gia.
        - Kiểm tra, chỉ đạo lao động đảm bảo sạch đẹp các phòng học, phòng chức năng, bàn ghế giáo viên, học sinh, cảnh quan sân trường, các khu vực vệ sinh, và sân trường, khu vực nội trú học sinh, trồng nhiều cây xanh, tạo khuôn viên sạch đẹp.

      - Tiếp tục chỉ đạo mua sắm, bổ sung thiết bị phục vụ cho học sinh bán trú.
         2. Chỉ đạo và quản lý tốt công tác an ninh trường học, công tác giáo dục đạo đức học sinh, giáo dục kỹ năng sống và phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội
       - Ban chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học sinh và quản lý nề nếp- an ninh trường học xử lý kiên quyết các hiện tượng vi phạm đạo đức học sinh, đặc biệt là vấn đề bạo lực học đường. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh làm tốt công tác giáo dục đạo đức kỹ năng sống văn hóa ứng xử trong trường bán trú
      - Đoàn- Đội trong nhà trường trường chỉ đạo tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nề nếp, các hoạt động tập trung mang tính  giáo dục đạo đức có hiệu quả.

     - Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn học sinh.
        3. Thực hiện tốt công tác tổ chức và xây dựng Đảng
        a. Công tác tổ chức:
     - Tiếp tục thực hiện nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt bằng cách cử đi học lớp bồi dưỡng chính trị cho các đ/c trong chi bộ, cán bộ giáo viên cốt cán. Làm tốt công tác quy hoạch, dự nguồn cán bộ quản lý.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các chuyên đề chi bộ đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng và học và xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.
        b. Công tác phát triển Đảng:
      - Thực hiện đúng kế hoạch của Đại hội Chi bộ, hằng năm kết nạp 1-2 đ/c đảng viên. Năm 2018, phấn đấu kết nạp được 1 đảng viên mới.
     - Chỉ đạo các tổ chức quần chúng trong trường tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ các Đoàn viên , Công đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét, gíơi thiệu đi học các lớp đối tượng Đảng. Trong năm 2019 giới thiệu 2-3 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình đảng.

        c. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:
        Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở một cách đầy đủ, nghiêm túc, cầu thị nhằm tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nội bộ đơn vị.
        d. Danh hiệu thi đua Chi bộ:
        Chi bộ TSVM  năm 2019. Đề nghị Đảng ủy, Huyện ủy tặng giấy khen 1 đảng viên xuất sắc năm 2018 và tập thể chi bộ.

          2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

- Chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc phối hợp với các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục đạt hiệu quả. Xây dựng các biện pháp vận động giúp đỡ học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số được giao đến cuối năm.

- Sắp xếp, tổ chức, bố trí phân công giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo, phân công giảng dạy hợp lý phù hợp với nhu cầu và năng lực công tác của giáo viên.

- Chỉ đạo công tác xây dựng các tiêu chí về đánh giá chất lượng trình độ nghiệp vụ tay nghề. Phân loại trình độ đội ngũ, hướng đào tạo bồi dưỡng Cán bộ chủ chốt, Cán bộ dự nguồn cho đơn vị. Bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và các hoạt động Giáo dục.

- Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần cảnh giác Cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xâm nhập vào trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm.

          4. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội

          4.1. Công Đoàn

- Quan tâm công tác phát triển đoàn viên Công đoàn hàng năm. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, phong trào “Hai tốt ”; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích trong giảng dạy học sinh.

- Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm lo và cải thiện đời sống cho CB,  GV, CNV. Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch Giáo dục.

           4.2.  Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 - Thực hiện quản lý Đoàn viên, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; thực hiện an toàn giao thông và vệ sinh học đường và trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập và làm theo lời Bác, xây dựng các gương điển hình tiên tiến của đoàn viên về “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢNG HẰNG THÁNG NĂM 2019

Tháng

                                   Nội dung công việc

1/2019

- Họp Chi bộ triển khai chương trình năm 2019, kế hoạch tháng 1/2019.

Chính quyền: 

- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn Học kỳ II, các hoạt động khác theo lịch của BGH, phòng GD&ĐT. Tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra giáo viên, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Triển khai kế hoạch kiểm định CLGD năm 2019.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém học kì II. Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn.

- Kiểm tra thường xuyên công tác giúp 16 hộ dân xóa nghèo theo kế hoạch của nhà trường và Công đoàn.
  Đoàn trường- Đội: 

  Tổ chức cho học sinh tham gia tốt các hoạt động. Quản lý tốt nề nếp nhà trường.
 Công đoàn: 

  Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống CBGV-NV và học sinh. Đăng ký cơ quan văn hóa 2019. Triển khai kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2019.

 
2/2019

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 2. 
- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03.02.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và hướng dẫn đảng viên đăng ký.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật đến toàn thể CBGV-NV và học sinh.
 Chính quyền:

- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tháng 2, các hoạt động khác: hướng nghiệp, giáo dục NGLL, GDKNS.Tham gia các cuộc thi cấp huyện.

- Tiếp tục  thực hiện các hoạt động kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên môn.
 Đoàn trường- Ban QLNT: 

Tổ chức cho học sinh tham gia tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chỉ đạo tốt các hoạt động đảm bảo an ninh, nề nếp nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03.02
 Công đoàn: 

    Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03.02. Chăm lo đời sống CBGV-NV trong dịp Tết Nguyên Đán 2019.

3/2019

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 3.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2019.
- Chỉ đạo các tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tháng 3.
- Các đảng viên thực hiện tốt các chức năng: Quản lý hồ sơ, kiểm tra.

 Chính quyền:

- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tháng 3, các hoạt động khác: hướng nghiệp, giáo dục NGLL

- Phối hợp với các Tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động thao giảng, chuyên đề Tổ, chào mừng các ngày lễ: 08/03, 26/03, 30/4,1/5. Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn.
- Tiếp tục  thực hiện các hoạt động thanh tra giáo viên, kiểm tra tiến độ kiểm định chất lượng giáo dục.

 Đoàn trường- Ban QLNT:

- Chỉ đạo tốt các hoạt động đảm bảo an ninh, nề nếp nhà trường. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ kỷ niệm ngày 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.03.2018

- Kết nạp Đoàn viên năm học 2018-2019.
 Công đoàn: 

 - Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày QTPN 08.03. Tổ chức giao lưu với các đơn vị trên địa bàn.

4/2019

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 4
- Chỉ đạo các tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tháng 4
- Làm hồ sơ đề nghị kết nạp đảng cho 01 đ/c đoàn viên.
 Chính quyền:

- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tháng 4, giáo dục NGLL
- Tổ chức ôn tập, chuẩn bị thi học kì II.
- Họp HĐ xét SKKN năm học 2018- 2019. Lập kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm 2019
 Đoàn trường- Ban QLNT:

  Chỉ đạo tốt các hoạt động đảm bảo an ninh, nề nếp nhà trường. Lập kế hoạch xét tuyển bán trú năm học 2019-2020.
 Công đoàn:
 Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động hưởng ứng  ngày Giải phóng miền Nam 30.4 và QTLĐ 01.05.

5/2019

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 4

- Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

  Chính quyền:

- Tổ chức thi học kì II, năm học 2018-2019. Thống kê chuyên môn.

- Hoàn thành hồ sơ, báo cáo cuối năm.
- Họp các tổ, BGH,  họp Hội đồng thi đua cuối năm học
- Tổ chức lễ tổng kết năm học. Báo cáo cuối năm về phòng GD&ĐT,
- Chuẩn bị tốt các khâu kiểm tra, bàn giao cơ sở vật chất bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý trong hè 2019. 

- Xét  TNTHCS năm học 2018-2019.

- Tổ chức thi kể chuyện về Bác Hồ kính yêu.

- Tổ chức xét học sinh bán trú 2019-2020

- Tổng kết sinh hoạt cụm chuyên môn số 3.
 Đoàn trường- Ban QLNT:

  Tiếp tục chỉ đạo tốt các hoạt động đảm bảo an ninh, nề nếp nhà trường cuối năm. Hoàn tất công tác chuyển phiếu Sinh hoạt đoàn cho Đoàn viên.
  Công đoàn:
Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho Đoàn viên, làm tốt công tác thi đua Công đoàn cuối năm học. Báo cáo, đề nghị khen thưởng cuối năm học.

 
 
 
 
 
 
 
6/2019

  Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 6
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tháng 6
- Các đảng viên thực hiện tốt các chức năng: Quản lý hồ sơ, kiểm tra
 Chính quyền:
- Tổ chức các hoạt động trong hè.
- Thực hiện chế độ nghỉ hè cho giáo viên.

- Thực hiện trực trường, chỉ đạo hè 2019.

- Duyệt giao kế hoạch năm học 2019-2020.

 Đoàn trường- Ban QLNT:

  Phối hợp với Đoàn địa phương theo dõi tình hình học sinh trong thời gian hè.
 Công đoàn:
  Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho Đoàn viên , học sinh trong hè. Tổ chức tham quan hè.

7/2019

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 7.
- Chỉ đạo các tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tháng 7.

  Chính quyền
- Tiếp tục quản lý tốt các hoạt động sinh hoạt trong hè.

- Thực hiện chế độ nghỉ hè cho giáo viên.
- Thực hiện đầy đủ chương trình tập huấn hè cho giáo viên
 Đoàn trường- Ban QLNT:

  Phối hợp với Đoàn địa phương theo dõi tình hình học sinh trong thời gian hè.
 Công đoàn:
 Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho Đoàn viên, học sinh trong hè. Tổ chức tham quan hè cho giáo viên.

8/2019

- Họp Chi bộ triển khai nhiệm vụ năm học 2019- 2020.
- Chỉ đạo Chính quyền và các tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2019- 2020.
- Các đảng viên thực hiện tốt các chức năng: Quản lý hồ sơ, kiểm tra.
- Chỉ đạo và thực hiện đúng kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2019.
 Chính quyền:
- Xây dựng các kế hoạch năm học: Chuyên môn, cơ sở vật chất, An ninh trường học, kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua, kế hoạch tự kiểm tra..
- Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn của ngành, trường.
- Triển khai các hoạt động chuyên môn đầu năm học: Phân công chuyên môn, chủ nhiệm.

- Chỉ đạo họp PHHS đầu năm, triển khai nhiệm vụ năm học.
- Triển khai các hoạt động lao động, mua sắm thiết bị, bổ sung cơ sở vật chất đầu năm.
 Đoàn trường- Ban QLNT:

- Ổn định tình hình học sinh, lao động vệ sinh trường lớp.
- Xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020.
- Xây dựng kế hoạch về công tác quản lý nề nếp, xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, kỹ năng sống học sinh năm học 2019- 2020.
 Công đoàn:
  Xây dựng kế hoạch năm học. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên.

 
9/2019

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 9.
- Chỉ đạo dự kiến nhân sự cho các tổ chức: Đoàn thanh niên, Công đoàn, Chi đoàn giáo viên, Hội cha mẹ học sinh
- Chỉ đạo tổ chức tốt các Đại hội các tổ chức đầu năm học: Đại hội lớp học sinh, Đại hội Đoàn trường, Đại hội phụ huynh, Đại hội Công nhân viên chức.
- Chỉ đạo và thực hiện đúng kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2019

 Chính quyền:
- Tổ chức tốt Khai giảng năm học 2019- 2020. 

- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động chuyên môn đầu năm.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng giáo viên của Sở, phòng.

 Đoàn trường- Ban QLNT:
-  Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác quản lý nề nếp, xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 Công đoàn:
- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho giáo viên, cán bộ CNV.
 - Phát động phong trào thi đua: Dạy tốt-học tốt, xây dựng cảnh quang sư phạm.

10/2019

 - Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 10

- Sinh hoạt chuyên đề chi bộ
- Chỉ đạo chính quyền và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2019
- Thực hiện đúng kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2019
Chính quyền:
- Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, tăng cường thăm lớp. dự giờ, vào điểm đúng thời hạn, kiểm tra hồ sơ, thanh tra chuyên môn.
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức thao giảng.

- Thực hiện tốt các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, lao động vệ sinh, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp và các hoạt động khác.
- Phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động thao giảng kỷ niệm thành lập Hội LHPN Việt Nam.
 Đoàn trường- Ban QLNT:
 Tiếp tục quản lý  tốt công tác quản lý nề nếp an ninh nhà trường và các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh.
 Công đoàn:
- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho giáo viên, cán bộ CNV. - Tổ chức kỷ niệm ngày PNVN 20.10.

 
 
 
 
 
 
11/2019

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 11
- Chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2019.

- Thực hiện kế hoạch xếp loại Đảng viên, chi bộ cuối năm 2019.

- Chỉ đạo chính quyền và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 11- 2018
- Chỉ đạo các tổ chức nhà trường phát động tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 . Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa.
 Chính quyền:
- Tổ chức lễ kỷ niệm  ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.
- Chỉ đạo tăng cường các hoạt động chuyên môn: Thao giảng, thanh tra, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra các bộ phận trong nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp và hoạt động NGLL theo chủ đề.

- Thi GVG cấp trường.

 Đoàn trường- Ban QLNT:
 Tiếp tục quản lý  tốt công tác quản lý nề nếp an ninh nhà trường và các hoạt động giáo dục học sinh.
 Công đoàn:
- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho giáo viên, cán bộ CNV.
- Tổ chức các hoạt động NGLL văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

12/2019

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 12.
- Chỉ đạo chính quyền và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 12- 2019
- Chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch công tác xây  dựng Đảng năm 2019. Tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác hoạt động Chi bộ năm 2019.
 Chính quyền
- Triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch chuyên môn cuối học kỳ I năm học 2019- 2020: Ôn tập, thi kì I, hoàn thành hồ sơ chuyên môn.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, lao động vệ sinh, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp và các hoạt động khác.

- Đánh giá công tác giúp xóa nghèo trong năm 2019.
 Công đoàn: 

 Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho giáo viên, cán bộ CNV.

Phối hợp với Đoàn TNCSHCM thăm hỏi một số gia đình người có công với cách mạng
 Đoàn trường- Ban QLNT:

- Tổ chức Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2019- 2020.
- Tiếp tục quản lý  tốt công tác quản lý nề nếp an ninh nhà trường cuối năm và các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị cho nội trú học sinh.

                                                                                         

              T/M CHI BỘ

Nơi nhận:                                                                                    BÍ THƯ

- Đảng ủy xã (b/c) ;

- Bí thư; P.Bí thư, đảng viên (t/h) ;

- Lưu : HSCB.                                                                                                                                    Đã ký

           Bùi  Dũng

 

Tác giả: Chi bộ trường

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT THCS Trà Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02356540299