Thông tin - thông báo
Chi tiết tin

Báo cáo tổng kết chi bộ năm 2018

Người đăng: Bùi Dũng Ngày đăng: 22:09 | 04/01 Lượt xem: 449

     ĐẢNG UỶ XÃ TRÀ NAM

     CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ NAM

             

                   Số: 05-BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Trà Nam, ngày 15  tháng 12  năm 2018

           

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ NĂM 2019

Phần I

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NĂM 2018

Căn cứ công văn của Đảng ủy xã Trà Nam về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết năm 2018.

Căn cứ vào tình hình hoạt động, kết quả hoạt động của Chi bộ trong năm 2018. Nay chi bộ trường PTDTBT THCS Trà Nam báo cáo tổng kết năm 2018, phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ trong năm  2019 như sau:

          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

          1. Tình hình Chi bộ năm 2018

          - Chi bộ trường PTDTBT THCS Trà Nam thực hiện dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ của Đảng ủy xã Trà Nam; thực hiện sự chỉ đạo và phối hợp công tác của các cơ quan, ban ngành cấp trên.

       - Tổng số đảng viên chi bộ tính đến ngày 15/12/2018 là  05 đảng viên. Trong đó: Đảng viên chính thức là: 5 đ/c; Đảng viên nữ là: 1 đ/c

          2. Thuận lợi

          - Đảng viên, các đồng chí Cán bộ giáo viên công nhân viên trong Chi bộ có trình độ được đào tạo chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, có vốn kiến thức đạt chuẩn và vượt chuẩn so với yêu cầu của ngành GD&ĐT hiện nay.

          - Cơ sở vật chất lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị và đầu tư, từng bước đáp ứng được nhu cầu Giáo dục.

          - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Trà Nam, ngành giáo dục, Chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động, thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục từng bước có hiệu quả. Tập thể Chi bộ đã tập trung sức mạnh đoàn kết của lực lượng lao động tri thức, đã lãnh đạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Cán bộ đảng viên có kinh nghiệm về quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác Giáo dục trong nhà trường.

          - Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở Địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục ở nhà trường.

       3. Khó khăn

       -  Đội ngũ giáo viên hằng năm có sự xáo trộn do luân chuyển, một số môn chưa có GV ( Địa, MT). Đội ngũ nhân viên Văn Thư, Thư viện, Y tế, Thiết bị, thực hành, bảo vệ không có nên khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.

       - Ý  thức tự học của học sinh chưa cao khả năng tiếp thu của học sinh miền núi còn chậm, nhận thức của một bộ phận nhân dân cha mẹ học sinh về công tác giáo dục còn hạn chế, coi công tác giáo dục là của nhà trường, hầu như giao phó cho nhà trường. Chính quyền địa phương chưa thực thự quyết liệt trong cống tác tuyên truyền, huy động đến trường, giảm học sinh bỏ học vắng học.

        - Kinh phí hoạt động cấp cho nhà trường hiện nay quá ít, khó khăn cho việc thực hiện nhiều và phong phú các hoạt động.

          II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

         - Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt đội ngũ đảng viên, CBGV-NV nhận thức đúng về các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể là: Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của Chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của Chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; quán triệt các Chỉ thị, văn bản qui định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng. Tiếp tục quán triệt các văn bản của ngành bổ sung về thực hiện Cuộc vận động “Hai không”; triển khai về thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “ Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”.

        - Đối với công tác quản lý nhà trường là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       - Chỉ đạo triển khai việc viết bản tu dưỡng rèn luyện phấn đấu và học tập chuyên đề theo chỉ thị 05-CT/TW trong toàn thể đảng viên, CBGV-NV nhà trường.

        - Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình.

          - Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở Địa phương, cơ quan đơn vị; thực hiện nhiệm vụ công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của người đảng viên, tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Chính quyền hoạt động từng bước hiệu quả hơn, xây dựng tổ chức Công đoàn; Chi đoàn; trong sạch vững mạnh góp phần nâng cao chất lượng của Chi bộ. Giới thiệu quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường

         - Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05/ của Bộ Chính trị về cuộc vận động: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 33/2006/ CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục và cuộc vận động " Hai không", Cuộc vận động: " Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

          - Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và đội ngũ triển khai và tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền huy động nhân lực và sự đóng góp của xã hội, của PHHS nhằm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh. Nhà trường xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong Nhà trường, tăng cường giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ, nền nếp thói quen vệ sinh tốt, tự tin bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân, mạnh dạn trong giao tiếp, thân thiện chia sẻ hợp tác với bạn bè, lễ phép với người lớn tuổi, tích cực trong các hoạt động vui chơi học tập.  Chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao thông qua các giờ dạy trên lớp.          

        - Trong năm học, Chi bộ đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình để từ đó chủ động trong công việc.

        - Xây dựng đội ngũ vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, làm việc tự giác, khoa học, sáng tạo hiệu quả cao. Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, tôn trọng gần gũi, lắng nghe ý kiến phụ huynh, thương yêu học sinh.

  * Kết quả thực hiện:

         - Xếp loại chuẩn nghề nghiệp theo thông tư 30/2009/TT-BGD&ĐT năm học 2017-2018: Loại Xuất sắc: 14/14 đ/c. Tỉ lệ: 100%.

          - Số giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018 là 07 đ/c.

           - Số giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2017-2018 là 03 đ/c. Trong đó có 01 đ/c đạt giải khuyến khích thi GVCN giỏi cấp huyện.

          - Số giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018 là 02 đ/c.

       -  Kết quả đánh giá xếp loại chung cán bộ, viên chức: Tổng số CBGV-NV được đánh giá, xếp loại: HTXSNV:  11 đ/c; tỉ lệ: 61,1%. HTTV: 07 đ/c; tỉ lệ: 38,9%.

        - Kết quả hai mặt giáo dục: Tổng số học sinh là 146 em.

                           Học lực:                                            Hạnh kiểm:

+ Loại giỏi:  14 em, tỷ lệ:   9,6%.         + Loại tốt:  118 em, tỷ lệ: 80,8%.

+ Loại khá:  44 em, tỷ lệ: 30,1%.         + Loại khá:   27 em, tỷ lệ:18,5%.

+ Loại TB:  83 em, tỷ lệ: 56,8%.         + Loại TB:    01 em, tỷ lệ: 0,7%.

            + Loại yếu:  05 em, tỷ lệ:   3,4%.        

     - Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018: 11/12 = 91,7%.

     - Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng là 141/146 = 96,6%.

     - Số học sinh đạt danh hiệu HSG và HSTT là 58 em.

      - Số học sinh đăng ký học lớp 10 THPT Nam Trà My là 11/11 em, đạt tỷ lệ: 100% số học sinh tốt nghiệp.

       - Kết quả tham gia các cuộc thi, hội thi:

      +Giáo viên: Năm học 2017-2018, có 07 giáo viên giỏi cấp trường, 03 giáo viên giỏi cấp huyện, 02 giáo viên giỏi cấp tỉnh, đạt 01 giải nhì thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp tỉnh,  01 giải khuyến khích thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Đạt giải nhì tập thể cuộc thi văn nghệ các xã trên địa bàn huyện.

+ Học sinh: Đạt  01 giải khuyến khích thi HSG môn Văn cấp huyện, 01 giải nhì thi tài năng Tiếng Anh cấp huyện, 01 giải nhì thuyết trình Văn học cấp huyện, 01 giải khuyến khích thi tài năng Tiếng Anh, 01 giải khuyến khích thuyết trình Văn học cấp huyện. Về phong trào TDTT: có 01 học sinh đạt giải nhì chạy 100m tại giải TDTT cấp tỉnh các huyện miền núi bậc THCS. Về phong trào Đoàn, Đội: đạt 01 giải nhì cuộc thi chỉ huy Đội giỏi cấp huyện.

        - Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Năm 2018: Thanh thiếu niên 15-18 tuổi tốt nghiệp hoặc xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt tỉ lệ: 76,89%, đạt mức độ 1.

        -  Công tác thi đua-khen thưởng: Có 02 đ/c đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 02 đ/c là giáo viên giỏi cấp huyện, 07 đ/c là giáo viên giỏi cấp trường. Về công tác thi đua có 01 đ/c đạt CSTĐ cấp tỉnh, 02 đ/c đạt CSTĐ cấp huyện, 16 đ/c được công nhận LĐTT.  Năm học 2017-2018 trường PTDTBT THCS Trà Nam được UBND huyện khen thưởng danh hiệu TT LĐTT và TT HTXSNV. Công đoàn nhà trường được LĐLĐ huyện khen thưởng CĐ VMXS tiêu biểu, được CĐ Tỉnh khen thưởng. Liên đội nhà trường được công nhận là Liên đội xuất sắc cấp huyện.

          - Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia: Triển khai và thực hiện tốt Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2017-2018, đến tháng 4/2018 được UBND tỉnh Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam kiểm tra và công nhận trường PTDTBT THCS Trà Nam đạt chuẩn quốc gia.

      *Kết quả huy động, quản lý duy trì học sinh đầu năm học 2018-2019

  - Đầu năm học:  Tổng số lớp: 5 lớp. Tổng số học sinh: 161/68 nữ.

        - Cuối tháng 11/2018:  Tổng số lớp: 05 lớp. Tổng số học sinh: 154/67 nữ ; Giảm: 7 em so với đầu năm. Trong đó có 07 em chuyển đi học trường PTDTBT TH-THCS Long Túc.  Tỉ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt 100%

3. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

          - Chi bộ đã xây dựng kế hoạch cho cả năm, và từng tháng, các nội dung đều bám sát theo mục tiêu kế hoạch Giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo, các văn bản hướng dẫn của Phòng giáo dục và cơ quan Cấp trên. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận bàn bạc trong Chi bộ, có sự nhất trí cao trong tập thể đảng viên.

 -  Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng các qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể. 

4. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội

         a. Đối với chính quyền nhà trường

- Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng Chủ trương, Nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho các tổ chuyên môn, công tác dự nguồn cho các giai đoạn quy hoạch Cán bộ quản lý.

- Chỉ đạo để nhà trường thực hiện nhiệm vụ Giáo dục một cách toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phương pháp đổi mới, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể như làm tốt công tác phát triển giáo dục, công tác thi đua khen thưởng trong từng giai đoạn thi đua của năm học, thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp. Thành lập Chi hội khuyến học trong nhà trường, tham mưu với cấp uỷ – chính quyền địa phương phát triển hội khuyến học xã nhằm động viên kịp thời những CB GV – HS có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

            b.  Đối với tổ chức đoàn thể

          - Chi bộ trực tiếp chỉ đạo  Công đoàn trường, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của Công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác sự nghiệp Giáo dục.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động Cán bộ đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua “Hai tốt”;  tham gia nghiên cứu tìm hiểu lịch sử văn hoá truyền thống dân tộc, tìm hiểu các văn bản pháp luật về  Trật tự an toàn giao thông, sức khỏe đời sống môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh. Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đảng xem xét kết nạp.

5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

a. Kết quả đánh giá xếp loại TCCSĐ, ĐV năm 2018

           - Chi bộ: Đạt Trong sạch vũng mạnh. Đề xuất Đảng ủy, Huyện ủy khen thưởng cho tập thể chi bộ trường năm 2018.

          - Đảng viên: HTXSNV: 1 đ/c, HTTNV: 4 đ/c. Đề xuất Đảng ủy, Huyện ủy khen thưởng 01 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018.

b. Kết quả phát triển Đảng viên năm 2018

          - Công nhận chính thức 3 đ/c đảng viên, đang làm hồ sơ đề nghị kết nạp 01 đ/c đảng viên mới.

          c. Công tác tổ chức xây dựng cơ sở đảng

- Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng đảng viên, chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.

- Tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của Chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Ngành cấp trên, theo dõi và đán giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn.

- Đã xây dựng kế hoạch và tổ chức được các chuyên đề sinh hoạt chi bộ theo chỉ đạo của Huyện ủy Nam Trà My. Trong năm 2018 đã tổ chức 2 chuyên đề/4 chuyên đề theo kế hoạch. Cụ thể:  Tháng 5/2018, tổ chức chuyên đề:  Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn ở trường PTDTBT THCS Trà Nam.Tháng 10/2018 tổ chức chuyên đề: Xây dựng Trường PTDTBT THCS Trà Nam đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 – 2020

- Chăm lo công tác phát triển đảng viên mới. Trong năm đã phân công đảng viên chính thức kèm cặp giúp đỡ báo cáo Chi bộ để có cơ sở đề nghị Đảng ủy xem xét kết nạp.

          III. NHỮNG TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN, BIỆP PHÁP KHẮC PHỤC

1.     Tồn tại

- Đội ngũ đảng viên và cán bộ giáo viên chưa ổn định nên khó khăn trong công tác bố trí đội ngũ và ảnh hưởng đến chiến lược phát triển nhà trường.

          - Chất lượng giáo dục nhà trường nhìn chung chưa cao, học sinh bỏ học , vắng học vẫn còn xảy ra.

          2. Nguyên nhân

- Điều kiện, môi trường công tác chưa tốt; điều kiện kinh tế xã hội địa phương còn nhiều khó khăn. Sự quan tâm của phụ huynh, nhân dân còn nhiều hạn chế, chưa quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo chi bộ chưa xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về trách nhiệm, vai trò cho từng đồng chí.

3. Phương hướng, Biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế

- Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện nhân tài ở đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt kế cận.

- Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên.

- Tích cực tham mưu với lãnh đạo Chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục.

          -Việc thu nộp và sử dụng Đảng phí thực hiện tốt hơn. Chỉ đạo bộ phận thủ quỹ thực hiện chứng từ ghi sổ theo Hướng dẫn số Số: 21-HD/VPTW ngày 04 tháng 03 năm 2013 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương.

          IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Chi bộ nhà trường đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và con người, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục.

2. Mặc dù Chi bộ còn nhiều khó khăn, nhưng đã có sự tiến bộ, ý thức của từng đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc và có tinh thần trách nhiệm cao. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể đảng viên. Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội đã xây dựng tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, càng tạo cho vai trò của Chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

          I. NHIỆM VỤ CHUNG

            1. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 34/CT – TW về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.Tiếp tục Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16-4-2013 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025”.

            2. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Thực hiện Chỉ thị của Ngành về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

           3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ CBGV-NV .Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành về công tác chuyên môn, tình hình an ninh trật tự của đơn vị. Thực hiện Đổi mới công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh.

         4. Chú trọng công tác phối hợp với các ban ngành Đoàn thể, chính quyền địa phương, hội phụ huynh để huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm duy trì kết quả công tác phổ cập Giáo dục.

        5. Tham mưu với chính quyền Địa phương và Ngành về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cổng tường rào, sân bê tông, cải tạo hệ thống nước ổn định. Xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBGV-NV. Tuyên truyền xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu chống mê tín dị đoan.

        6. Đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ hàng năm, thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ Đảng, quan tâm chăm lo đến công tác phát triển Đảng trong chi bộ nhà trường. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục nhằm đưa giáo dục tại địa phương ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Trong năm 2019 phấn đấu kết nạp được từ 1-2 đảng viên.

          II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn

          - Nêu cao tinh thần cảnh giác Cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, về đạo đức Cách mạng trong đội ngũ đảng viên CB-CC-VC. Xây dựng và phát triển các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh, không có đảng viên, đoàn viên yếu kém.

*Công tác đảng trong nhà trường:

- Phát triển đảng viên mới trong năm : 1-2 đảng viên.

          - 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          - Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh. Đề xuất Đảng ủy, Huyện ủy khen thưởng.

         * Các mặt hoạt động và kết quả giáo dục cần đạt trong năm học:

          - Đối với cá nhân cán bộ giáo viên, công nhân viên:

                   + Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 1 đ/c.

                   + Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2 đ/c.

                   + Lao động tiên tiến:  11-12 đ/c.

                   + GVG cấp trường:  7-8 đ/c.

+ GVDG cấp huyện: 4-5 đ/c.

           - Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể Lao động xuất sắc.          

           - Công đoàn trường: Đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

           - Đối với học sinh :

                + Học sinh lên lớp thẳng trên 98-100%, học sinh lưu ban dưới 2%.

                + Học sinh lớp 9 được xét công nhận TNTHCS đạt 100%.

                + Duy trì sĩ số: 99-100%.

          - Học lực: Loại giỏi: 5% trở lên; Loại Khá: 36% trở lên; Loại Yếu kém không quá 5%.

          - Hạnh kiểm : Loại Khá-tốt: 90% trở lên; Loại yếu không quá 2%.

          - Tỷ lệ bỏ học không quá 1%, tỷ lệ lưu ban không quá 3%.

          - Trong năm học có học sinh đạt giải Thi HSG các môn văn hóa và giải TDTT.

          - Liên đội đạt Xuất sắc tiêu biểu.

          - Các tổ chức, bộ phận trong nhà trường đều được đánh giá, xếp loại tốt.

          - Duy trì tốt hoạt động của trường đạt chuẩn quốc gia.

          2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

- Chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc phối hợp với các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục đạt hiệu quả. Xây dựng các biện pháp vận động giúp đỡ học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số được giao đến cuối năm.

- Tích cực sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, tự làm đồ dùng dạy học, góp phần dần dần hoàn thiện đầy đủ phương tiện dạy học trong nhà trường.

- Sắp xếp, tổ chức, bố trí phân công giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo, phân công giảng dạy hợp lý phù hợp với nhu cầu và năng lực công tác của giáo viên.

- Chỉ đạo công tác xây dựng các tiêu chí về đánh giá chất lượng trình độ nghiệp vụ tay nghề. Phân loại trình độ đội ngũ, hướng đào tạo bồi dưỡng Cán bộ chủ chốt, Cán bộ dự nguồn cho đơn vị. Bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và các hoạt động Giáo dục.

- Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần cảnh giác Cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xâm nhập vào trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm.

          3. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội

          3.1. Công Đoàn

- Quan tâm công tác phát triển đoàn viên Công đoàn hàng năm. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, phong trào “Hai tốt ”; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích trong giảng dạy học sinh.

- Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm lo và cải thiện đời sống cho CB,  GV, CNV. Xây dựng nhà giáo văn hoá và thực hiện kế hoạch hoá gia đình, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế trường học.

- Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch Giáo dục.

           3.2.  Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 - Thực hiện quản lý Đoàn viên, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; thực hiện an toàn giao thông và vệ sinh học đường và trật tự an toàn xã hội.

          - Củng cố duy trì tốt sinh hoạt Đoàn, đi đầu trong mọi hoạt động Giáo dục của nhà trường và Địa phương, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đơn vị.

- Tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập và làm theo lời Bác, xây dựng các gương điển hình tiên tiến của đoàn viên về “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 4. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

- Tổ chức xây dựng hệ thống tổ khối chuyên môn, các bộ phận đoàn thể đảm bảo năng lực tâm huyết, tăng cường công tác bồi dưỡng, giúp đỡ Cán bộ đảng viên.

- Chăm lo công tác phát triển đảng viên mới. Phân công theo dõi giúp đỡ đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng 1-2 đồng chí.

- Thường xuyên sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của Chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Ngành, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các chuyên đề chi bộ đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng và học và xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

           - Xây dựng Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hàng năm tiến hành đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để rút kinh nghiệm. Có biện pháp cụ thể đối với tập thể, cá nhân vi phạm qui chế, phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Kịp thời biểu dương đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.

         2. Với những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên trong năm 2019. Chi bộ trường quyết tâm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34/CT – TW về “Tăng cường công tác Chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Đòi hỏi mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ Giáo dục mà Đảng và Ngành cấp trên giao cho.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động  năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của chi bộ trường PTDTBT THCS Trà Nam.

Nơi nhận :

-Đảng ủy xã (b/c);

- Lưu: Chi bộ.

                          TM. CHI BỘ

                             BÍ THƯ

        Đã ký

                           Bùi  Dũng

Tác giả: Bùi Dũng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT THCS Trà Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02356540299