Thông tin - thông báo
Chi tiết tin

Phân công công tác năm học 2019-2020

Người đăng: Bùi Dũng Ngày đăng: 11:17 | 10/10 Lượt xem: 556

              PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY

              TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ NAM

                   

Số: 71/QĐ-THCSTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Trà Nam, ngày  8    tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

trong Hội đồng sư phạm năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ NAM

 Căn cứ Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2012 của UBND huyện Nam Trà My về việc thành lập trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Trà Nam;

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT- BGD&ĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục  khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;

          Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên;

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm Trường PTDTBT THCS Trà Nam năm học 2019-2020 (có danh sách phân công cụ thể kèm theo).

          Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ công việc được giao.

          Điều 3. Các ông (bà) Tổ trưởng các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

         

Nơi  nhận:

-  Như điều 3 (để t/h);

-  Lưu: VT;

                       HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

Bùi Dũng

 

DANH SÁCH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ NAM

NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo quyết định số: 71/QĐ- THCSTN  ngày  8   tháng 10 năm 2019

của Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Trà Nam)

          1. Bùi  Dũng - Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ.

-  Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, phòng GD&ĐT Nam Trà My, UBND xã về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

-  Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ toạ các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGV, NV, học sinh trong trường.

- Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:

- Tài chính, kế hoạch.

- Các vấn đề liên quan đến học sinh (Chuyển đi, chuyển đến, kỷ luật…), Quản lý, lưu trữ, nhận và cùng GVCN trao trả các loại hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ của học sinh.

- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng.

- Công tác thanh - kiểm tra nội bộ trường học.

- Quản lý hồ sơ CB, GV, NV.  Chủ trì xét nâng lương, ngạch bậc của CBGV-NV.

- Công tác xây dựng đội ngũ, phát triển đảng viên.

- Trực tiếp ký duyệt kế hoạch của các tổ chức đoàn thể, kế hoạch chuyên môn của nhà trường; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động của  nhà trường.

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, báo cáo, đánh giá kết quả với cấp trên.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật, Chi hội trưởng Chi hội khuyến học trường, Trưởng ban phòng chống lụt bão, tổ trưởng Tổ quản lý bán trú. Thực hiện việc phân công nhiệm vụ giáo viên, nhân viên, ký kết các hợp đồng lao động, tiếp nhận và tham mưu điều động giáo viên, nhân viên theo quyết định của cấp trên.

- Thực hiện các chế độ chính sách, quy chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện quy chế công khai đối với nhà trường.

- Chỉ đạo chung công tác quản lí và nuôi dưỡng học sinh bán trú, công tác PCGDTHCS. Tham mưu với các cấp trong công tác giáo dục của nhà trường.

 - Phụ trách, chỉ đạo các công tác chuyên môn và công tác khác của tổ Tự nhiên, tổ Văn phòng. Phụ trách các cuộc vận động do ngành phát động.

- Chỉ  đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia của trường. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi tiến trình thực hiện, tham mưu, báo cáo các cấp lãnh đạo trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Phụ trách chung trong công tác giúp đỡ các hộ nghèo được cấp trên phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ của Bí thư chi bộ và nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

          2. Lê Nghiêm TúcPhó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường.

*Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

- Công tác phổ cập GD THCS

- Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn.

- Quản lý và chỉ đạo thực hiện về công tác chuyên môn.

- Quản  lý, điều hành các hoạt động chuyên môn, dạy học tự chọn, bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu.

- Phụ trách công tác theo dõi quản lý, huy động vận động học sinh ra lớp.

- Tổ phó tổ quản lý học sinh bán trú.

- Trưởng Ban HĐ NGLL nhà trường.

- Quản lý, kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên  môn. (Giáo án, Lịch báo giảng, Sổ đầu bài, kế hoạch của tổ chuyên môn, sổ gọi tên ghi điểm ...)

- Xây dựng sắp xếp thời khóa biểu các lớp, điều chỉnh các tiết dạy của giáo viên khi được hiệu trưởng phân công.

- Thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn. Phụ trách phân hệ quản lý học sinh. Quản lý, theo dõi và cấp phát văn bằng chứng chỉ.

- Chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo về phòng GD, UBND xã các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn nhà trường.

- Phụ trách công tác công khai và niêm yết công khai về chất lượng giáo dục và cam kết chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT.

-  Phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, phụ trách trang Website trường

-  Phụ trách, chỉ đạo các công tác khác của tổ Khoa học tự nhiên, tuyển sinh đầu cấp.

- Chỉ đạo thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn.

- Chỉ đạo GV và cán bộ phụ trách Sách -Thiết bị, quản lý sử dụng các phòng thiết bị, bộ môn đưa vào sử dụng có hiệu quả.

-  Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động, giúp Hiệu trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng uỷ quyền, hoặc khi Hiệu trư­ởng đi công tác.

- Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước phòng GD&ĐT Nam Trà My.

- Kí thay chủ tài khoản khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

- Trưởng nhóm  phụ trách tiêu chuẩn 5 kiểm định chất lượng GD theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT.

- Phối hợp với phụ trách thư viện quản lý Thư viện chuẩn 01.

- Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

 *Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác hoạt động Công Đoàn như sau:

-  Phụ trách và chỉ đạo các hoạt động công đoàn.

-  Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành và các cấp phát động.

- Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua, ngày giờ công của CB, GV, NV trong trường.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Công Đoàn trường, Ban thanh tra nhân dân.

- Tổ chức các phong trào thi đua trong trường, nhận xét đánh giá công đoàn viên, đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với công đoàn viên.

- Phối hợp với BGH nhà trường trong việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào, xây dựng cơ quan văn hóa, vận động đóng góp các loại quỹ.

- Quan tâm đến đời sống CBGV-NV, bếp ăn GV, CSVC phục vụ nội trú GV, phối hợp BGH trường đề xuất các biện pháp nâng cao đời sống CBGV-NV.

- Làm một số công việc khác khi được Bí thư chi bộ phân công.

          3. Trần Nguyên SaGV môn Nhạc, Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, Phó ban HĐNGLL, Tổ phó tổ quản lý học sinh bán trú, thủ quỹ.

    Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đội TNTP HCM.

- Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số thi đua của các lớp và học sinh toàn trường.

- Quản lý và chỉ đạo việc thực hiện nền nếp, các quy định, các hoạt động thể dục thể thao, vệ sinh của học sinh toàn trường, học sinh bán trú, khu vực sinh hoạt nội trú.

- Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản của Đội.

- Kết hợp cùng các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ, ngoại khóa theo chủ điểm (20/11, 26/3, 22/12….)

- Phụ trách công tác văn nghệ của trường. Soạn thảo kịch bản và dẫn chương trình các buổi họp phụ huynh, khai giảng, các buổi lễ, sơ kết, tổng kết….

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của ban mội trú học sinh, phân công nhiệm vụ quản lý bán trú và theo dõi triển khai thực hiện, theo dõi chế độ bán trú của học sinh, xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao cho học sinh bán trú. Báo cáo tình hình và tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác bán trú của trường. Xây dựng các phương  án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng,phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh thực hẩm cho học sinh nội trú và CBGV-NV.

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động và phân công cán bộ giáo viên thực hiện nhiệm vụ về công tác Bán trú. Theo dõi hệ thống nước, điện, vệ sinh phục vụ bán trú.

- Phụ trách chỉ đạo và xây dựng thực hiện việc trồng rau xanh, tăng gia chăn nuôi sản xuất cho HSBT, phụ trách đời sống bán trú. Thực hiện và quản lý hồ sơ bán trú nhà trường.

- Phụ trách công tác pháp chế, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Phụ trách xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của Ban ĐDCMHS, tham mưu về hoạt động của Ban ĐDCMHS.

- Phụ trách quản lý và xây dựng phòng truyền thống nhà trường. Phụ trách băng rôn,khẩu hiệu trang trí các ngày lễ.

- Phụ trách công tác chữ thập đỏ trong nhà trường. Thủ quỹ nhà trường.

- Phụ trách công tác văn nghệ nhà trường.

      - Thủ kho, ghi chép, nhận- xuất các đồ dùng, vật dụng, thực phẩm nuôi dưỡng học sinh bán trú.

- Trưởng nhóm  phụ trách tiêu chuẩn 4, kiểm định chất lượng GD theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT.

- Phân công các lớp thực hiện công tác lao động, phân công chăm sóc khuôn viên, phối hợp Chi đoàn, Công đoàn trường lập kế hoạch trồng cây xanh, trồng và chăm sóc vườn thuốc nam.

- Tham mưu và báo cáo cho hiệu trưởng về công tác lao động, xây dựng cảnh quang, vườn thuốc nam, vườn rau, vườn hoa và công tác môi trường.

- Làm một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

 4. Lê Thị Như Ý – TTCM tổ Tự nhiên, GV môn Toán:

*Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

- Tổ trưởng tổ chuyên môn KHTN, tổ trưởng tổ Công đoàn, phụ trách thiết bị.

- Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của tổ, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn, kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận, nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, bàn bạc có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tổ trưởng trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, tổ chức dự giờ lên lớp của GV trong tổ để rút kinh nghiệm, tổ chức thao giảng, chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ viên.

- Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Tổ trưởng chuyên môn quản lý sổ sinh hoạt tổ, sổ nhận xét đánh giá chuyên môn của giáo viên trong tổ.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc hoàn thành đầy đủ và gửi lại cho BGH đúng hạn qui định các yêu cầu cần báo cáo như kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt tổ, các báo cáo, hồ sơ khác.

- Có trách nhiệm phân công người dạy thay khi có tổ viên nghỉ ốm hoặc bận công tác khi có sự phân công của BGH.

- Tham gia cùng BGH nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên, học sinh.

- Tổ chức chỉ đạo các chuyên đề tổ khoa học tự nhiên về CNTT, ngoại khoá, trải nghiệm sáng tạo, xây dựng các kế hoạch hoạt động về công tác bán trú của tổ.

- Tham gia và phân công tổ viên thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định CLGD, phổ cập giáo dục, giúp nghèo.

- Cùng với tổ trưởng Tổ Xã hội phụ trách tiêu chuẩn 1, kiểm định chất lượng GD theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT.

- Phụ trách, tiếp nhận, cho mượn thiết bị giáo dục, đồ dung tự làm. Thống kê báo cáo, kiểm kê theo quy định khi BGH yêu cầu. Chịu trách nhiệm bồi thường tài sản của thiết bị giáo dục nếu để xảy ra mất mát, hỏng vỡ theo quy định.

- Phối hợp với GV bộ môn, bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra tình hình trang thiết bị dạy học. Tham mưu, đề xuất mua sắm bổ sung và thanh lý thiết bị đồ dùng dạy học.

 - Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.

         5. Phan Thị Thùy Dung – TPCM Tổ Tự nhiên, GV môn Toán.

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

- Phụ trách, giúp Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo các công tác khác của tổ Khoa học tự nhiên.

- Thay mặt Tổ trưởng điều hành các hoạt động, giúp Tổ trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các hồ sơ của giáo viên thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Tổ trưởng uỷ quyền.

- Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Tổ trưởng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổ trước BGH.

- Tham gia xây dựng kế hoạch các hoạt động của Chi đoàn trường.

- Tham gia và phân công tổ viên thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định CLGD, phổ cập giáo dục, giúp nghèo.

- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công

 6. Trương Thị Liên  – TTCM Tổ KHXH, GV môn Lịch Sử.

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

- Tổ trưởng tổ chuyên môn Khoa học Xã Hội, Tổ trưởng tổ Công đoàn.

- Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của tổ, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn, kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận, nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, bàn bạc có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tổ trưởng trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, tổ chức dự giờ lên lớp của GV trong tổ để rút kinh nghiệm, tổ chức thao giảng, chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ viên.

- Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Tổ trưởng chuyên môn quản lý sổ sinh hoạt tổ, sổ nhận xét đánh giá chuyên môn của giáo viên trong tổ.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc hoàn thành đầy đủ và gửi lại cho BGH đúng hạn qui định các yêu cầu cần báo cáo như kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt tổ, nội dung ôn tập, các báo cáo, hồ sơ khác.

- Có trách nhiệm phân công người dạy thay khi có tổ viên nghỉ ốm hoặc bận công tác khi có sự phân công của BGH..

- Tham gia cùng BGH nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên, học sinh.

- Tổ chức chỉ đạo các chuyên đề tổ khoa học xã hội về CNTT, ngoại khoá, trải nghiệm sáng tạo của tổ.

- Tham gia và phân công tổ viên thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia,kiểm định CLGD, phổ cập giáo dục, giúp nghèo.

- Trưởng nhóm phụ trách tiêu chuẩn 1, kiểm định chất lượng GD theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT.

- Phụ trách bếp ăn bán trú học sinh, theo dõi, hướng dẫn, quản lý bếp ăn, tham mưu và báo cáo nhà trường những vấn đề liên quan đến bếp ăn và việc ăn uống của học sinh bán trú.

- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công. 

7. Nguyễn Văn Hảo – TPCM Tổ KHXH, GV môn Văn:

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

- Tổ phó tổ chuyên môn Tổ KHXH, Phó Chủ tịch Công đoàn.

- Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ.

- Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền.

- Thay mặt Tổ trưởng điều hành các hoạt động, giúp Tổ trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các hồ sơ của giáo viên thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Tổ trưởng uỷ quyền.

- Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Tổ trưởng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổ trước BGH.

       - Tham gia và phân công tổ viên thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia,kiểm định CLGD, phổ cập giáo dục, giúp nghèo.

       - Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công

 8. Trần Ngọc Phúc – GV môn TD, Thư ký Hội đồng giáo dục:

- Tham mưu soạn thảo các văn bản hành chính về các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Phụ trách công tác thống kê - kế hoạch, GD dân tộc, các báo cáo của nhà trường đối với cấp trên về công tác thống kê,GDDT, thống kê đội ngũ CBGV-NV.

- Soạn thảo, ghi chép nội dung các cuộc họp của HĐSP và các Hội đồng khác, các cấp, các tổ chức xã hội khác khi làm việc với nhà trường.

- Trực và theo dõi quản lý các công việc khi BGH đi vắng, giải quyết các công việc được Hiệu tr­ưởng uỷ quyền.

- Có trách nhiệm cùng với Tổ trưởng VP tiếp tân mỗi khi nhà trường có khách.

- Phụ trách phòng họp HĐSP và phòng hội trường.

- Trưởng nhóm phụ trách tiêu chuẩn 2, kiểm định chất lượng GD theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT.

- Phụ trách công tác thể dục thể thao của trường.

- Phụ trách công tác Giáo dục dân tộc, công tác tổ chức cán bộ trường.

- Phụ trách công tác tổng hợp và báo cáo giúp hộ nghèo.

- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công

- Tham gia xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Chi đoàn trường.

- Tham gia cùng Chủ tịch Công đoàn chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua do ngành và các cấp phát động.

- Kết hợp cùng Tổng phụ trách Đội phát động, duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động của Đoàn trong các ngày lễ lớn.

- Phối hợp với TPT Đội, Người phụ trách lao động xây dựng cảnh quang nhà trường, vườn thuốc nam, vườn rau nội trú.

       - Phụ trách công tác văn hóa – văn nghệ - TDTT, giao lưu, kết nghĩa… của Đoàn trường. 

9. Dương Thị Mỹ Ngọc- GV môn Lý, phụ trách phòng bộ môn Lý-CN.

- Quản lý phòng bộ môn Lý-CN, xây dựng kế hoạch hoạt động, bố trí sắp xếp phòng bộ môn đảm bảo, theo dõi lịch thực hành, kiểm kê trang thiết bị, báo cáo cuối mỗi học kì. Tham mưu xây dựng phòng bộ môn hoạt động hiệu quả.

- Thực hiện hồ sơ sổ sách phòng bộ môn theo quy định.

  - Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chức trách được giao theo quy định của Ban TTND. Phối hợp với CĐ và các đoàn thể tham mưu cho Chi bộ, Ban giám hiệu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác.

       - Làm một số công việc khác khi Ban giám hiệu phân công.

10. Nguyễn Tấn Tuyễn- GV Hóa Sinh.

 - Phụ trách phòng thực hành Hóa-Sinh, quản lý theo dõi sử dụng và lịch thực hành môn Hóa Và Sinh, lưu trữ hồ sơ đảm bảo. Xây dựng kế hoạch hoạt động, bố trí sắp xếp phòng bộ môn đảm bảo, theo dõi lịch thực hành, kiểm kê trang thiết bị, báo cáo cuối mỗi học kì. Tham mưu xây dựng phòng bộ môn hoạt động hiệu quả.

 - Thực hiện hồ sơ sổ sách phòng bộ môn theo quy định.

       - Làm một số công việc khác khi Ban giám hiệu phân công.

11. Nguyễn Thị Kiều Điểm- GV môn Tin học.

- Phụ trách tổ chức hoạt động Thư viện xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo với BGH nhà trường, PGD về hoạt động của thư viện. Quản lý và tổ chức thư viện hoạt động hiệu quả.

- Sắp xếp sách và các vật dụng trong phòng thư viện có khoa học, giúp cho người đọc dễ lấy, dễ tìm, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

- Làm tốt công tác bạn đọc, phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện công tác giới thiệu sách theo chủ đề, xây dựng tủ sách của trường ngày càng phong phú.

 - Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường, nhu cầu bổ sung hằng năm.

- Phụ trách hoạt động của phòng bộ môn Tin học nhà trường.

- Phụ trách cổng thông tin điện tử của trường.

- Thư ký Chi hội khuyến học nhà trường.

- Tổ trưởng tổ nữ công Công đoàn trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

12. Lương Thị Thơm – GV môn Văn.

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định. Tham gia các hoạt động của nhà trường, địa phương đảm bảo.

- Tham gia xây dựng kế hoạch các hoạt động của Chi đoàn trường.

- Tham gia xây dựng kế hoạch các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

- Phụ trách quản lý phòng Y tế học đường, phụ trách công tác y tế, hồ sơ và báo cáo về công tác y tế trường học và sức khỏe học sinh.

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu phối hợp Y tế xã, GV TD về chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, phối hợp với GVCN, Kế toán thực hiện tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHTN và lập hồ sơ theo dõi BHTN, BHYT cho học sinh.

- Có kế hoạch, thường xuyên tham mưu kiểm tra bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nước uống trong trường học.Thực hiện các cuộc vận động phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi nhà trường đồng thời có ý thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Phối hợp với Kế toán xây dựng kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, thuốc chữa bệnh phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khoẻ học sinh và tình hình cụ thể của nhà trường.

- Theo dõi quản lý bếp ăn nội trú học sinh.

- Phụ trách hồ sơ y tế trường chuẩn quốc gia. Phối hợp GV thể dục thực hiện công tác và hồ sơ GD thể chất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

13. Nguyễn Thị Tím –GV Anh văn.

- Phụ trách phòng bộ môn Tiếng Anh, quản lý theo dõi sử dụng đảm bảo. Xây dựng kế hoạch hoạt động, bố trí sắp xếp phòng bộ môn đảm bảo, theo dõi kiểm kê trang thiết bị, báo cáo cuối mỗi học kì. Tham mưu xây dựng phòng bộ môn hoạt động hiệu quả.

- Thực hiện hồ sơ sổ sách phòng bộ môn theo quy định.

- Tham gia xây dựng kế hoạch các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định. Tham gia các hoạt động của nhà trường, địa phương đảm bảo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

      14. Võ Xuân Sinh - Kế toán, Tổ trưởng tổ Văn phòng.

- Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch chung của nhà trường.

- Có trách nhiệm cùng với Thư ký Hội đồng tiếp tân mỗi khi nhà trường có khách.

- Phụ tách công tác thống kê-kế hoạch nhà trường.

- Phụ trách công việc hợp đồng thực phẩm, tổng hợp báo cáo chế độ học sinh với Phòng giáo dục, làm chứng từ của học sinh bán trú, các chế độ chính sách của người dạy và người học theo quy định.

-  Đề xuất phương án và thảo các hợp đồng trong nhà trường.

- Tham mưu cho chủ tài khoản trong việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường đảm bảo hợp lý, đúng quy định và tiết kiệm.

-  Phụ trách các công việc của nhân viên kế toán theo quy định. Thực hiện công tác kế toán, lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ về chế độ chính sách đối với CBGV – HS trong trường và hồ sơ quản lý tài chính,tài sản.

- Theo dõi và cập nhật, quản lí sổ Bảo hiểm của CBGV - NV trong trường.

- Quản lí các loại quỹ, lưu trữ chứng từ cấp phát theo quy định.

- Cùng chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng về công tác tài chính, mua sắm và khấu hao tài sản trước cấp trên. Lưu trữ chứng từ các loại chế độ theo quy định.

       - Tổ chức, theo dõi, nuôi dưỡng học sinh bán trú. Lập chứng từ bán trú hàng ngày trình Hiệu trưởng duyệt.

       - Phụ trách công tác bàn giao và kiểm kê tài sản hằng năm.

       - Thống kê, quản lý và báo cáo về đội ngũ CBGV-NV.

       - Thực hiện nhiệm vụ của Tổ Văn phòng theo quy định của Điều lệ trường THCS. Phân công thành viên tổ vệ sinh phòng BGH, phòng HĐ trước và sau mỗi buổi làm việc.

       - Phụ trách công tác công khai và niêm yết công khai về tài chính, CSVC,đội ngũ theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư 36/2016/TT-BGD&ĐT.

- Trưởng nhóm phụ trách tiêu chuẩn 3, kiểm định chất lượng GD theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT.

- Quản lý phòng Công đoàn nhà trường.

- Tham gia quản lý cổng thông tin điện tử, trang web của trường.

      - Làm một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.

          15. Võ Thị Thiến- Phụ trách Văn thư lưu trữ (Hợp đồng trường)

    - Phụ trách công tác Văn thư lưu trữ. Ghi chép sổ công văn đi, đến. Lưu các công văn đi đến trong máy tính và trong hồ sơ của nhà trường. Có trách nhiệm chuyển các loại công văn đi, đến.

- Phụ trách quản lý và theo dõi  hồ sơ nhà trường và hồ sơ trường chuẩn quốc gia, hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục, phô tô hồ sơ,tài liệu khi BGH yêu cầu; quản lý và sử dụng con dấu nhà trường.

- Cùng với Thư ký Hội đồng phục vụ các buổi họp, các hội nghị của nhà trường : hội trường, sắp xếp bàn ghế, nước uống, vệ sinh...

- Tham gia soạn thảo các văn bản nhà trường như lịch công tác, kế hoạch, báo cáo, quyết định, tờ trình khi được yêu cầu. Phát hành các biểu mẫu báo cáo nội bộ, tiếp nhận, xử lý và báo cáo Hiệu trưởng đúng thời gian qui định.

- Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nơi làm việc, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh.

- Soạn thảo lịch công tác hằng tuần đưa lên cổng TTĐT trường để CBGVNV toàn trường theo dõi.

- Phụ trách vệ sinh phòng Họp HĐSP hằng ngày, vệ sinh nước uống phục vụ giảng dạy và tiếp khách.

16. Hồ Văn Lương-Nhân viên môi trường, bảo vệ- (Hợp đồng trường).

- Phụ trách khu vệ sinh học sinh và khu vệ sinh CBGV-NV hằng ngày đảm bảo sạch sẽ, theo dõi nhắc nhở học sinh thực hiện vệ sinh khu nội trú. Hằng tuần cùng với học sinh súc và lau chùi vệ sinh các bể chứa nước vào thứ 6 hằng tuần. Thường xuyên tham mưu, báo cáo Ban QLNT về công tác vệ sinh môi trường.

- Cùng với nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm vệ sinh khuôn viên nhà trường hằng ngày sạch sẽ, không có rác, xử lý rác thải khuôn viên đúng nơi quy địnhvà quản lý sữa chữa hệ thống nước đảm bảo cung cấp cho các khu.

- Tham gia chăm sóc khuôn viên, cây cảnh, cắt cỏ, cắt tỉa cây cảnh, bón phân,  đảm bảo thẩm mỹ cây xanh và khuôn viên. 

- Thời gian làm việc: trực 24/24 tất cả các ngày trong tuần. Đóng và mở cổng chính và cổng phụ hằng ngày.

- Bảo vệ an toàn, góp phần sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các loại tài sản.

- Bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vị khuôn viên của nhà trường. Thường xuyên kiểm tra ngăn chặn việc xâm nhập, gây rối trật tự trong  nhà trường, báo cáo kịp thời BGH trường và Công an xã nếu có vụ việc xảy ra. Thường xuyên ghi chép các diễn biến xảy ra hằng ngày để kịp thời báo các và theo dõi.

- Trực trống theo hiệu lệnh trống buổi sáng và chiều. Theo dõi học sinh học đêm cùng với giáo viên,trực theo dõi hệ thống điện , trật tự sau khi học sinh đi ngủ.

- Theo dõi việc mở và đóng cửa các phòng học, phòng làm việc theo kế hoạch công tác của nhà trường. Sắp xếp bố trí tài sản trong các phòng học, phòng làm việc theo chỉ đạo của BGH.

- Theo dõi bảo vệ các tài sản nhà trường tránh làm hư hao, mất mát tài sản. Không cho bất cứ cá nhân, tập thể nào di chuyển, sử dụng các loại tài sản khi chưa được phép của Hiệu trưởng.

-  Thường xuyên tuần tra canh gác (24/24h trong ngày) để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào trường, báo cáo với BGH khi có người lạ và trường hoặc liên hệ công tác.

- Phụ trách, kiểm tra hệ thống nước đến các khu trong nhà trường. Phụ trách dọn dẹp phòng họp HĐSP, phòng hội trường, hành lang khu làm việc và khu chức năng,  theo dõi phụ trách vệ sinh khuôn viên hằng ngày, có nhiệm vụ chăm sóc khuôn viên, cây cảnh như: cắt cỏ, cắt tỉa cây cảnh, bón phân,  đảm bảo thẩm mỹ cây xanh, cung cấp đủ nước uống (nước sạch) cho phòng  họp HĐSP, đóng, mở cửa đúng giờ giấc, làm vệ sinh, các phòng làm việc, hành lang, sân trường, tu sửa bão dưỡng, tài sản bị hư hỏng. Nếu để xảy ra mất mát thị chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước và bồi thường theo quy định.

- Phụ trách phòng kho, bảo quản tài sản phòng kho đảm bảo. Tham gia tu sửa, sữa chữa các tài sản hư hỏng trong nhà trường.

- Quản lý phòng dụng cụ lao động, phòng máy lọc nước và phòng tivi học sinh tại bếp ăn.

- Thực hiện một số công việc khác khi được BGH phân công.

17. Lê Thị Hê - Nhân viên cấp dưỡng (Hợp đồng trường).

- Phụ trách công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú. Chịu trách nhiệm công tác nấu ăn và vệ sinh khu vực bếp ăn, đồ dùng nấu – đựng thức ăn của HSBT. Phân công, theo dõi trong công tác tổ chức nấu ăn cho học sinh đảm bảo theo định mức, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quản lý kho gạo và đồ dùng, vật dụng học sinh bán trú, ghi chép, nhận- xuất, lưu mẫu thức ăn, vệ sinh kho, tủ lạnh và công khai thực phẩm hàng ngày. Nuôi dưỡng học sinh bán trú.

- Chịu trách nhiệm cùng với nhân viên khác vệ sinh bên trong và ngoài khu vực bếp ăn nội trú, thường xuyên lau dọn vệ sinh, sắp xếp đồ dùng gọn gàng,thẩm mỹ.

-Thường xuyên báo cáo và tham mưu với Ban QLNT, BGH về công tác bếp ăn học sinh và công tác học sinh bán trú để công tác tổ chức và nuôi dưỡng học sinh tốt hơn. Phân công nhiệm vụ và quản lý công việc của các nhân viên cấp dưỡng khác.

        - Phối hợp với tổ trưởng Văn phòng thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều hành các hoạt động của tổ Văn phòng.

- Theo dõi khu vệ sinh CBGV-NV phục vụ dạy học.- Tham gia các công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.

* Lưu ý

   - Các CBGV- CNV còn lại chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng và cấp trên thuộc lĩnh vực mình được phụ trách, thực hiện tốt công tác tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc  đạt hiệu quả . Thực hiện tốt các hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng quy định.

-Tất cả CBGV-NV được phân công nhiệm vụ làm việc theo quy chế làm việc của trường PTDTBT THCS Trà Nam. Chế độ làm việc theo giờ hành chính, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Về tham gia sinh hoạt chào cờ đầu tuần, đối với GVCN tham gia tất cả các buổi chào cờ, đối với giáo viên bộ môn và nhân viên tham gia ít nhất 2 lần/tháng. Trang phục đúng quy định của người viên chức, nam không được mang dép lê khi làm việc.

- Đối với công tác chuyên môn, quản lý học sinh: Thực hiện theo phân công công tác , phân công tiết dạy, phân công kiêm nhiệm của chuyên môn và Ban quản lý nội trú nhà trường.

          - Nội dung công việc được giao sẽ có sự thay đổi  khi có sự biến động về tình hình nhân sự của nhà trường và được thông báo trên Website nhà trường.

Tác giả: BGH Trường

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT TH & THCS Trà Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02356540299